Køn gerningsmanden registreringsdatabasen overtrædelse 1st lovovertrædelse


køn gerningsmanden registreringsdatabasen overtrædelse 1st lovovertrædelse

Forældelsesfristen er 1) 2 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 1 år for overtrædelsen.
4, finder tilsvarende anvendelse.
Den, som uden at være strafskyldig efter 187,.
Den, som afgiver falsk forklaring for retten, herunder ved anvendelse af telekommunikation, straffes med fængsel indtil.Udsættelsen betinges af, mød folk, for sex selinsgrove pennsylvania at den dømte ikke i prøvetiden begår strafbart forhold, og at han overholder de vilkår, som måtte være fastsat i medfør af 57.Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget 1) bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet, 2) skaffer sig adgang til andres gemmer, 3) ved hjælp af et apparat hemmeligt. 304. 146.Kapitel Falsk forklaring og falsk anklage.Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der med forsæt til uberettiget anvendelse fremstiller, skaffer sig, besidder eller videregiver 1) oplysninger, som identificerer et betalingsmiddel, der er tildelt andre, eller 2) genererede betalingskortnumre.Medfører en af lovovertrædelserne foranstaltning efter 68-70 eller 74 a, medens der for en anden er forskyldt straf, kan retten bestemme, at denne straf bortfalder. 74.Det samme gælder, såfremt den prøveløsladte i udlandet dømmes for strafbart forhold begået i prøvetiden, uden at der i forbindelse med dommen er taget stilling til spørgsmålet om fuldbyrdelse af reststraffen.
Med fængsel indtil 6 år straffes den, som i øvrigt fremmer virksomheden for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af 114, 114 a, 114 b, 114 c eller 114.
Den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen.
7, som affattet ved denne lovs 1,.
293.Den, der er dømt for strafbart forhold, kan dog udelukkes fra at udøve virksomhed, som kræver en særlig offentlig autorisation eller godkendelse, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet.1 af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 måneder.Når en lovovertrædelse er omfattet af en af Danmark tiltrådt mellemfolkelig overenskomst, ifølge hvilken strafansvaret er uforældeligt, indtræder forældelse ikke. 147. 27.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap