Ukrainsk kvinde søger en mand


ukrainsk kvinde søger en mand

I den 12 måneders periode, som lå forud for en eventuel uforskyldt ledighedsperiode i indtil 3 måneder forud for ansøgningens indgivelse svarende til perioden fra maj 2010 til maj 2011 havde ballon pant udløbsdato ansøgeren ifølge opslag i eIndkomst ikke haft nogen lønindkomst i hele perioden, og ansøgeren.
Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at der ikke kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.
Udlændingenævnet lagde endvidere vægt på, at uanset, at børnene måtte have opnået en tilknytning til Danmark i kraft af, at børnene havde gået i skole og fået skolekammerater, kunne ansøgeren og børnene ikke meddeles opholdstilladelse efter bestemmelsen i udlændingelovens 9 c, stk.
Ansøgeren var født i 1933 i Argentina, hvor hun ligeledes var statsborger.
Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at klageren kun havde boet lovligt i Danmark i cirka et år og syv måneder, og at hun således havde boet i Danmark i mindre end tre år, hvorfor en hjemsendelse af klageren ikke ville være i strid med lov.Det var endvidere anført, at broderen ikke kunne tage sig af ansøgeren, da han skulle til England for at færdiggøre sin uddannelse, at broderen og ansøgeren skændtes, og at den herboende reference havde insisteret på, at broderen skulle blive i Gambia og tage sig.Udlændingenævnet fandt, at ansøgerens og den herboende ægtefælles samlede tilknytning til Danmark ikke var større end ansøgerens og den herboende ægtefælles samlede tilknytning til Bosnien-Hercegovina,.Udlændingenævnet fandt, at det forhold, at ansøgeren efter egne oplysninger var blevet frameldt Det Centrale Personregister af politiet, fordi han var eftersøgt i en sag, og at han efter egne oplysninger hele tiden havde opholdt sig i Danmark hos henholdsvis sin søster, broder, nevø.Udlændingenævnet fandt desuden, at det forhold, at parret efterfølgende var blevet forældre, ikke kunne føre til en genoptagelse af sagen, idet der var tale om en efterfølgende omstændighed, som allerede af den grund ikke kunne føre til en ændret vurdering.I marts 2013 northumberland sex kontaktpersoner hjemviste Udlændingenævnet sagen til Udlændingestyrelsen, da Udlændingenævnet fandt, at den tidsmæssige betingelse i udlændingelovens 11, stk.Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke kunne meddeles opholdstilladelse som medfølgende familie til sin ægtefælle.7 (tilknytningskravet) til en pakistansk statsborger.Ansøgeren havde tidligere haft opholds- og arbejdstilladelse som studerende i Danmark, og Udlændingenævnet havde i december 2013 stadfæstet Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgørelse fra april 2013 om afslag på forlængelse af ansøgerens opholdstilladelse som studerende samt styrelsens afgørelse fra august 2013 om afslag.Udlændingestyrelsen meddelte i juli 2013 ansøgeren afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse under henvisning til, at ansøgeren ikke på tidspunktet for Udlændingestyrelsens afgørelse aktuelt var under uddannelse på en videregående uddannelse på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution eller i beskæftigelse,.Parret holdt kontakt inden ægteskabets indgåelse via telefon, internet og den herboende ægtefælles feriebesøg i Tyrkiet, og efter ægteskabets indgåelse skulle parret efter det oplyste i perioden fra marts 2009 til august 2010 have boet i Sverige.Udlændingenævnet fandt endvidere, at der til sagen ikke var oplyst om sådanne særlige konkrete forhold, at der var mulighed for at give opholdstilladelse efter lempeligere betingelser end normalt, herunder såfremt Danmarks internationale forpligtelser kunne tilsige det.Det fremgik af sagen, at ansøgeren var født i december 1998 i Tyrkiet, at han tidligere var blevet meddelt Schengenvisum til Danmark med henblik på at besøge sin onkel, og at han havde overholdt viseringerne på de tidligere meddelte visa.
L 150, fremsat den.
Udlændingenævnet fandt endvidere, at der ikke forelå ganske særlige grunde til at meddele ansøgerne opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 c, stk.
Ansøgeren havde til sagen fremlagt dokumentation for, at ansøgeren siden 2011 havde været tilknyttet forskellige vikarbureauer, hvorigennem ansøgeren havde haft beskæftigelse som social- og sundhedshjælper forskellige steder med skiftende arbejdstider, og at ansøgeren på afgørelsestidspunktet var under uddannelse som social- og sundhedsassistent.Det indgik i grundlaget for Udlændingenævnets afgørelse, at ansøgeren i perioden fra 20 modtog sprogundervisning på en sprogskole, at hun i 2003 gennemførte kurser om samfundsforståelse, at hun i 2007 erhvervede et dansk kørekort med henblik på at blive en del af det danske arbejdsmarked.Udlændingenævnet fandt desuden, at der ikke var oplyst om sådanne omstændigheder, som kunne føre til et andet resultat.1, blandt andet vægt på, at der ikke forelå en helt særlig tilknytning mellem ansøgerne og deres bror, der lå ud over, hvad der følger af slægtskabet i sig selv, ægteskabelig affære dating idet ansøgerne ikke havde boet sammen med deres bror, siden han forlod deres hjemby.8, kunne anses for opfyldt, idet det alene var beskæftigelse med mindst 15 timer om ugen, der kunne indgå i denne beregning.Udlændingenævnet fandt imidlertid, at disse forhold ikke kunne føre til en ændret vurdering.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap