Voksen dating tjenester søen arizona


voksen dating tjenester søen arizona

Gruppefritagelsen bør omfatte både investerings- og driftsstøtte under fastlagte tærskelværdier, forudsat at der ikke ved udløb af bil lån overkompenseres.
161 i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for ( 54 er forenelige med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk.
2 og el-, gas- og fjernvarmeforsyning i hovedafdeling D i nace rev.Beregningen omfatter den oprindelige kapital, kalkulationsrenten samt udgifterne til kontinuerlig drift, brændstof og vedligeholdelse 119) »miljøskatter og -afgifter skatter eller afgifter, hvis skatte- eller afgiftsgrundlag har en klar negativ miljøpåvirkning, eller som har til formål at belægge visse aktiviteter, varer eller tjenester med skat eller afgift.Ændringer af rent formel eller administrativ karakter og ændringer, der gennemføres inden for rammerne af samfinansierede EU-foranstaltninger, bør i princippet ikke betragtes som værende af væsentlig betydning for indholdet af den godkendte evalueringsplan.De støtteberettigede omkostninger er de i artikel 25, stk.April 2009 om er sex på den anden dato for hurtigt geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF).Den betaling, der opkræves for anvendelse af de til klyngen hørende faciliteter og for deltagelse i klyngens aktiviteter, skal svare til markedsprisen eller afspejle omkostningerne.De dårligt stillede new mexico voksne personals arbejdstagere har ret til beskæftigelse i en sammenhængende periode, der mindst svarer til den minimumsperiode, der er fastsat i den relevante nationale lovgivning eller i kollektive overenskomster, der regulerer ansættelseskontrakter, undtagen i tilfælde af lovlig afskedigelse på grund af forseelse.Op til en maksimal støtteintensitet på 70 af de støtteberettigede omkostninger kan den forhøjes således: a) med 10 procentpoint, hvis uddannelsen gælder dårligt stillede eller handicappede arbejdstagere b) med 10 procentpoint, hvis støtten ydes til mellemstore virksomheder, og med 20 procentpoint, hvis støtten ydes til små virksomheder.Kommissionen offentliggør på sit websted: a) links til statsstøttewebstederne som omhandlet i stk.Sektoren er præget af høje investeringsomkostninger, en udbredt antagelse om lav rentabilitet på grund af begrænsede målgrupper og vanskeligheder med at generere yderligere privat finansiering.Når finansieringen af sådanne lokale infrastrukturer ikke udgør statsstøtte efter traktatens artikel 107, stk.2, råstofindvinding i hovedafdeling B i nace rev.Omkostninger ved social sikring og børne- og forældrepasning i et bestemt tidsrum 32) »nettoforøgelse af antallet af beskæftigede en nettoforøgelse af antallet af ansatte i den pågældende virksomhedsenhed sammenlignet med gennemsnittet i en given periode, hvor nedlagte stillinger i samme periode fraregnes, og hvor antallet.
Den finder anvendelse indtil den.
Hvad angår adsl-baserede bredbåndsnet: ubundtet adgang til accesnettet og bitstrømsadgang.Virksomheder, som har finansieret mindst 10 af investeringsomkostningerne ved infrastrukturen, kan indrømmes præferentiel adgang på mere favorable betingelser.Medlemsstaterne skal overholde bestemmelserne i denne artikel senest to år efter denne forordnings ikrafttræden.Ved »partnervirksomhed« forstås alle virksomheder, der ikke betegnes som tilknyttede virksomheder,.Kommissionen vedtog på dette grundlag Kommissionens forordning (EF).For ikke at afskrække medlemsstaterne fra at fastsætte bindende nationale standarder, der er strengere end de tilsvarende EU-standarder, bør en sådan statsstøtte være fritaget, uanset om der findes obligatoriske nationale standarder, som er strengere end EU-standarderne.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap